info.xrftech@gmail.com

Email tư vấn

Hiệu chuẩn, đánh giá

Hiệu chuẩn là công việc quan trọng để đảm bảo thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của hoạt động thử nghiệm, phân tích thành phần.