Kính gửi: Quý khách hàng và đối tác

Huỳnh quang tia X (XRF) là một kỹ thuật phân tích có thể được sử dụng để xác
định thành phần hóa học của nhiều loại mẫu bao gồm chất rắn, chất lỏng và bột
lỏng. Huỳnh quang tia X cũng được sử dụng để xác định độ dày và thành phần
của các lớp và lớp phủ.

Trong ngành công nghiệp công nghệ XRF được áp dụng trong tiêu chuẩn Rohs
và đo độ dày mạ. Công ty cổ phần công nghệ XRFTECH vì thế được ra đời với
nhiệm vụ và sứ mệnh hiệu chuẩn, bảo dưỡng sửa chữa và cho thuê máy chất
lượng tốt nhất.

Với phương châm: “Chất lượng là sức mạnh của chúng tôi”, Công ty cổ phần
công nghệ XRF sẽ mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Dear: Customer and the Partner

X-ray fluorescence (XRF) is an analytical technique that can be used to determine the chemical composition of a wide variety of sample types including solids, liquids, slurries and loose powders. X-ray fluorescence is also used to determine the thickness and composition of layers and coatings.

In industry, XRF technology is applied in Rohs standard and measures plating thickness. XRFTECH Technology Joint Stock Company was therefore born with the task and the mission of calibration, maintenance, repair and rental of the best quality machine.

With the motto: “Quality is our strength”, XRF Technology Joint Stock Company
will bring absolute peace of mind to customers.